Algemene voorwaarden en Privacyverklaring RegeltVoordeel.nl

Gebruikers verklaren zich met het aanvinken van het betreffende vakje bij het registreren en door gebruik te maken van de functionaliteiten van het Platform, akkoord met de Algemene voorwaarden welke hieronder zijn opgenomen.

Definities

RV: een afkorting voor "Regeltvoordeel BV".

Aanmeldcode: een code welke in specifieke gevallen door RV of een Partner verstrekt kan worden en waarmee door invulling ervan op het Registratieformulier van het Platform gebruik kan worden gemaakt.

APP: De Regeltvoordeel-App, een online programmaatje en/of -hulpmiddel, dat na installatie de Webshops herkent waarbij Gebruikers aanspraak maken op voordelen.

Bespaarsaldo: een overzicht binnen Mijn gegevens met het bedrag dat Gebruikers aan Cashback (kunnen) ontvangen.

Cashback: het bedrag dat Gebruikers na aankopen bij Webshops van RV uitbetaald kunnen krijgen via hun Bespaarsaldo.

Gebruiker(s): degene(n) die na invulling van het Registratieformulier het Platform gebruik(t)(en).

Mijn gegevens: het beveiligde en persoonlijke deel op het Platform met gegevens van en over de Gebruiker dat door deze Gebruiker (deels) zelf kan worden bijgehouden.

Partner: een met RV samenwerkende rechtspersoon, die één of meer Aanmeldcodes beschikbaar stelt aan door haar te bepalen rechts- of natuurlijke personen.

Platform: het geheel van de Website, APP en bijbehorende functionaliteiten.

Registratieformulier: het formulier en/of die velden op de Website, die ingevuld dienen te worden teneinde Gebruiker te kunnen worden.

Webshop: een Partner die haar producten of diensten aan Gebruikers aanbiedt via het Platform.

Website: de internetsite van RV.nl met de URL die eindigt op regeltvoordeel.nl, dan wel een andere door RV voor dit doel beschikbaar gestelde URL, al dan niet met een redirect naar regeltvoordeel.nl.

Gebruikers

Artikel 1: Registratie

 1. Een persoon wordt Gebruiker door volledige én juiste invulling van het Registratieformulier.
 2. Een Gebruiker dient voor volledige gebruikmaking van het Platform zijn gegevens verder aan te vullen in Mijn gegevens. Het opgeven van onjuiste gegevens kan leiden tot onherroepelijke blokkering van het account en of het definitief vervallen van een eventueel Bespaarsaldo.

Artikel 2: Login

Na registratie ontvangt de Gebruiker per email zijn login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Artikel 3: Looptijd

 1. Gebruik van het Platform is na registratie gratis en voor onbepaalde duur.
 2. Opzegging door een Gebruiker kan gebeuren door het sturen van een email naar afmelden@regeltvoordeel.nlmet daarin de naam van de Gebruiker en het emailadres waarmee hij zich heeft aangemeld. Bij het beëindigen vervallen alle rechten en aanspraken van de Gebruiker, inclusief eventueel nog niet uitbetaalde Cashback.
 3. RV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om het gebruik van het Platform door een Gebruiker om haar moverende redenen (per direct) te beëindigen. Dit zal in elk geval gebeuren indien een Gebruiker gedurende 12 maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van het Platform en RV daarom –onder meer met het oog op de privacywetgeving- geen geldige reden meer heeft de data van de Gebruiker in haar bezit te houden.
 4. Indien een beëindiging als bedoeld in lid 3. van dit artikel plaatsvindt vanwege misbruik, fraude of enige andere onregelmatigheid als gevolg van een handelen en/of nalaten van de Gebruiker, komt het saldo aan Cashback van die gebruiker direct en onherroepelijk te vervallen en kan een Gebruiker daarop –ter nadrukkelijke aanvulling van het gestelde in artikel 10 lid 2., geen enkele aanspraak (meer) maken.

Artikel 4: Kosten

 1. Gebruikers betalen behoudens het gestelde in de leden 2. en 3. van dit artikel, geen contributie en/of andere kosten voor het gebruik van het Platform.
 2. Afhankelijk van de Aanmeldcode en/of Partner, kan een percentage van de Cashback worden ingehouden (afgeroomd), hetwelk dan bij het Bespaarsaldo nader wordt gespecificeerd.
 3. Per uitbetaling van het Bespaarsaldo aan een Gebruiker worden administratiekosten ingehouden welke in het Bespaarsaldo nader gespecificeerd staan.

Platform

Artikel 5: Inhoud Platform

 1. RV spant zich in, de inhoud van het Platform juist, volledig en actueel te houden, maar aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Aan informatie op het Platform van en/of over Webshops kan een Gebruiker nimmer rechten jegens RV ontlenen.
 3. De inhoud van het Platform is nimmer de vervanging van een deskundig advies.
 4. Indien via het Platform wordt doorgeklikt naar de Website van een Partner of Webshop, dient de Gebruiker te beseffen dat de informatie aldaar afkomstig is van die Partner of Webshop en RV voor de inhoud daarvan geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Artikel 6: Mijn gegevens

 1. Een Gebruiker dient binnen Mijn gegevens zijn gegevens in te vullen, volledig en actueel te houden, teneinde een volledig gebruik van het Platform te kunnen maken.
 2. Een Gebruiker is verantwoordelijk voor het (regelmatig) aanpassen van zijn wachtwoord en het geheimhouden van zijn inloggegevens.
 3. Het eventueel, al dan niet bewust, door een Gebruiker verstrekken van inloggegevens aan derden is voor eigen risico van die Gebruiker.

Artikel 7: Beveiliging

RV spant zich in de beveiliging van het Platform aan de hoogste standaarden te laten voldoen, maar kan voor misbruik, inbreuken, niet-functioneren, uitvallen en andere onverhoopte calamiteiten en gebreken geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Met name heeft een Gebruiker vanwege deze of andere voorvallen nimmer enige aanspraak op enige vergoeding of compensatie.

Artikel 8: APP

 1. De APP is een per type browser afhankelijk programmaatje of ander technisch hulpmiddel, dat er voor zorgt dat een Webshop herkend wordt waar Gebruikers, bij aankopen bij die Webshop, aanspraak kunnen maken op enig voordeel.
 2. Ook op (het gebruik maken van) de APP is het gestelde in artikel 5 nadrukkelijk van overeenkomstige toepassing.
 3. Onder de APP worden mede verstaan de programmaatjes en/of andere technische hulpmiddelen welke RV en/of door Partners onder een andere naam, maar met een vergelijkbare intentie en of werking als de APP, aan de Gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Partners en Webshops

Artikel 9: Informatie

 1. RV werkt samen met diverse Partners en Webshops. RV is niet aansprakelijk voor de diensten, producten of informatie die deze partijen aan Gebruikers aanbieden.
 2. RV heeft geen betrokkenheid bij en/of inzage in aankopen die Gebruikers bij een Webshop doen, noch enige invloed op de daarbij geldende voorwaarden en/of de daarbij gemaakte afspraken.
 3. Eventuele klachten over Partners en/of Webshops dienen bij deze partijen zelf ingediend te worden. RV accepteert ter zake geen verantwoordelijkheden.

Cashback

Artikel 10: Vergoedingen en Cashback

 1. RV ontvangt van Webshops vergoedingen bij aankopen via het Platform. RV.nl geeft deze vergoedingen in de vorm van Cashback door aan haar Gebruikers met inachtneming van het in deze Algemene voorwaarden gestelde.
 2. De doorgifte van vergoedingen in de vorm van Cashback aan Gebruikers gebeurt onverplicht, uitsluitend namens RV en zonder enige betrokkenheid van de betreffende Webshops. Gebruikers hebben dan ook nimmer afdwingbare aanspraken met betrekking tot de uitbetaling van enig bedrag jegens RV en al helemaal niet jegens de Webshops in kwestie.
 3. RV geeft op het Platform een indicatie van de Cashback die zij, bij aankopen door een Gebruiker, aan die gebruiker zal uitbetalen, maar aanvaardt voor die uitbetaling geen aansprakelijkheid en met name geen verplichting tot het doen van zo’n uitbetaling.
 4. RV geeft op het Platform omstandig aan welk tijdstraject met een uitbetaling aan een Gebruiker gemoeid kan zijn alsmede waarvan de precieze Cashback, die aan een Gebruiker betaald zal worden, afhankelijk kan zijn. RV probeert deze gegevens juist, volledig en actueel weer te geven, maar is daarbij (deels) ook afhankelijk van de input door Webshops en kan daarvoor daarom geen enkele aansprakelijkheid accepteren.
 5. In zijn algemeenheid zal RV nimmer enige vergoeding en of Cashback voor een door een Gebruiker gedane aankoop betalen aan die Gebruiker, indien RV zelf om welke reden dan ook, de op die aankoop betrekking hebbende vergoeding van de Webshop (nog) niet heeft ontvangen en/of wanneer het aan die Gebruiker uit te betalen bedrag minder bedraagt dan eenhonderdenvijftig euro.
 6. In sommige gevallen is het RV door Webshops niet toegestaan ‘direct’Cashback in Euro’s aan haar Gebruikers aan te bieden vanwege door die Gebruikers bij de betreffende Webshops gedane aankopen. In dat geval kan RV de Gebruikers zogenaamde Qpunten verstrekken. De waarde van deze Qpunten en de afhandeling daarvan zal alsdan op het Platform nader worden toegelicht.

Artikel 11: Kortingscodes

 1. Sommige Webshops stellen al dan niet tijdelijke en/of al dan niet algemene kortingscodes beschikbaar. Bij gebruik van deze kortingscodes geldt in vele gevallen een andere hoogte van de Cashback, welke veelal per Webshop en daarbinnen per product/dienst verschillend kan zijn.
 2. Bij gebruikmaking van kortingscodes door een Gebruiker, kan om die reden een andere Cashback aan die Gebruiker van toepassing zijn dan op het Platform wordt geïndiceerd. Het is voor RV niet haalbaar dit per Webshop en/of kortingscode steeds nader te specificeren.
 3. Het gestelde in de leden 1. en 2. van dit artikel heeft uitsluitend betrekking op kortingscodes die door of via RV verstrekt zijn. Kortingscodes via andere kanalen vallen buiten de werkingssfeer van het Platform en kunnen zelfs de verkrijging van Cashback voorkomen.

Artikel 12: Tracking

 1. RV wijst erop dat in de tracking van aankopen er (technische) vereisten gelden, welke op het Platform zo goed als mogelijk, zullen worden toegelicht en geduid.
 2. In de tracking kunnen (technische) storingen optreden, waardoor aankopen niet aan een Gebruiker en/of aan RV kunnen worden gekoppeld. RV kan deze doorgaans niet (laten) corrigeren, maar geeft op de Website aan welke mogelijkheden een Gebruiker heeft deze eventueel alsnog in zijn Bespaarsaldo te laten bijschrijven.

Artikel 13: Bespaarsaldo

 1. Een Gebruiker kan in zijn Bespaarsaldo zien welke aankopen geregistreerd zijn en welke bedragen aan Cashback daarmee gepaard (kunnen) gaan.
 2. De tijdsduur en stappen tussen een aankoop en het kunnen uitbetalen door RV van de betreffende Cashback, worden op het Platform toegelicht.
 3. Uitbetaling van het in het Bespaarsaldo als uitkeerbaar aangegeven saldo aan Cashback, vindt uitsluitend plaats via de (uitsluitend Nederlandse) bankrekening welke de Gebruiker in Mijn gegevens heeft ingevuld en ook uitsluitend wanneer de Gebruiker zijn gegevens volledig en juist in Mijn gegevens heeft ingevuld.
 4. In voorkomende gevallen kan RV per email een uitbetalingsverzoek verifiëren.
 5. Een gedane aankoop wordt binnen uiterlijk drie werkdagen opgenomen in het Bespaarsaldo. Gebeurt dat niet, dan is op het Platform uitgebreid omschreven hoe een Gebruiker dient te handelen.
 6. Indien een Gebruiker gedurende een periode van 12 maanden geen aankopen via het Platform bij een webshop verricht en ook zijn Cashback in die periode niet laat uitbetalen, kunnen de aanspraken van die Gebruiker op die eventueel nog niet uitbetaalde Cashback vervallen, zulks ter uitdrukkelijke bepaling door RV.

Privacy

Artikel 14: Toepassing

 1. RV en haar Partners houden zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 2. In de na deze Algemene voorwaarden toegevoegde Privacyverklaring is nader aangegeven op welke wijze RV omgaat met de privacy van de Gebruikers. Deze Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden.
 3. RV heeft het recht Gebruikers te allen tijde per email en/of anderszins te informeren over zaken waarvan zij het noodzakelijk vindt dat een Gebruiker daarvan kennis neemt. Een nadere toelichting daaromtrent is opgenomen in de na deze Algemene voorwaarden toegevoegde Privacyverklaring. Indien een Gebruiker desalniettemin aangeeft daartegen bezwaar te hebben, kan RV.nl gebruikmaken van haar bevoegdheid als bedoeld in lid 3 van artikel 3, omdat zij in dat geval er niet volledig van op aan kan, vanwege het mogelijk ontbreken van essentiële kennis van of bij een Gebruiker, dat van het Platform altijd op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt.
 4. Bij beëindiging van het gebruik als bedoeld in lid 3 van dit artikel, vervalt elk recht op uitbetaling van een eventueel nog bestaand saldo aan Cashback, omdat niet geborgd is dat RV over de juiste (Gebruikers)data beschikt.

Juridisch

Artikel 15: Klachten

RV verplicht zich eventuele klachten van Gebruikers, met inachtneming van het gestelde in artikel 9 lid 3, zo spoedig mogelijk te behandelen en een Gebruiker in elk geval binnen 30 dagen een antwoord te geven of –indien een antwoord nog niet mogelijk is- aan te geven welke procedure gevolgd zal worden inclusief een indicatie van de tijdsduur daarvan.

Artikel 16: Geschillen

Indien een klacht niet naar tevredenheid van een Gebruiker kan worden opgelost, zal –onder toepassing van Nederlands recht- de rechter te Eindhoven bevoegd zijn.

Artikel 17: Overmacht

In geval van overmacht, in de breedste betekenis van dit begrip, waardoor RV zijn verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden niet (meer) kan nakomen en zulks ook in redelijkheid niet van RV gevergd kan worden, zullen deze verplichtingen worden opgeschort, dan wel komen deze te vervallen, zonder dat hierbij enige verplichting tot schadevergoeding aan de kant van RV ontstaat.

Algemene voorwaarden

Artikel 18: Aanpassingen

 1. RV behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op enig moment om haar moverende redenen te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden zullen door RV in de nieuwsbrief en/of op de Website bekend gesteld worden.
 3. Indien een Gebruiker niet kan instemmen met een aanpassing als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient hij dat binnen 15 werkdagen bekend te stellen aan RV via een email naar sales@regeltvoordeel.nl. In dat geval zal RV gebruikmaken van haar bevoegdheid als bedoeld in lid 3. van artikel 3.
 4. Bij beëindiging van het gebruik van het Platform als bedoeld in lid 3 van dit artikel, vervalt elk recht op uitbetaling van een eventueel saldo aan Cashback dat vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Algemene voorwaarden in het Bespaarsaldo van die gebruiker ontstaat.

Oegstgeest, 1 december 2016

==========================================

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
RV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen dit geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, zoals die vanaf 25 mei 2018 van toepassing.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Alle gegevens die wij verwerken, zijn voor ons noodzakelijk om jou geld terug te kunnen geven bij aankopen. Zo betalen sommige webshops ons op basis van de wijze waarop een klant op hun site is terechtgekomen, zodat het ‘surftraject’ van belang is.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@regeltvoordeel.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
RV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • RV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • RV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om bij aankopen door jou de afrekening met webshops te kunnen verwerken.


Hoe lang we gegevens bewaren
RV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen met anderen
RV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RV zonder jouw nadrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens niet aan andere derden.


In kaart brengen websitebezoek
RV.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. RV.nl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en aanbiedingen kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cooki...


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@regeltvoordeel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. RV.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De App garandeert jouw privacy
Voor gebruikers van de Regeltvoordeel App geldt, dat hun privacy optimaal is gegarandeerd. Lees er hier meer over.

Je kunt ons ook bereiken via:
Website: www.regeltvoordeel.nl
Email: info@regeltvoordeel.nl
Bedrijfsadres: Lobeliuslaan 29, 2341 PB Oegstgeest
KvK: 67420400


Beveiliging
RV.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via: info@regeltvoordeel.nl

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m1575898

Oegstgeest, 1 mei 2018